Vi går gladere hjem :)

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

SFO arbejder under Folkeskolens formålsparagraf og under Bekendtgørelsen om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger.

[Se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125621]

SFO er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger, lærere og andre fagpersoner indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor der sikres fælles fokus på barnets udvikling og trivsel.

Formålet med Mål og indholdsbeskrivelsen er at skabe et fælles udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i Vejen Kommunes SkoleFritidsOrdning (SFO). Der tages afsæt i de Byrådsvedtagne pejlemærker.

På baggrund af den fælles kommunale mål - og indholdsbeskrivelse udarbejder hver skole sin egen, til godkendelse i skolebestyrelsen og til offentliggørelse på hjemmesiden.

Indledning

SFO og udvidet SFO (tilbud til børn i 4.-6.kl.) arbejder ud fra et anerkendende syn på børnene, hvor børnenes individuelle forskelligheder anses som positive bidrag til fællesskabet. De individuelle forskelle bliver så vidt muligt inddraget som aktiver i fællesskabet. Børn udvikler sig og lærer meget forskelligt, derfor arbejder vi med lærings- og udviklingsmuligheder for alle børn, afstemt efter barnets individuelle behov og potentiale. Børn i udsatte positioner sikres deltagelse i fællesskabet ved fokuserede indsatser og ikke mindst forebyggende tiltag. Der arbejdes med et gensidigt og forpligtende samarbejde med familien og netværk.

I SFO og udvidet SFO lægges der vægt på, at børnene har medindflydelse, kan træffe frie valg og der veksles mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter. De kan lege, være sammen med vennerne på tværs af alderstrin og deltage i de aktiviteter, der tilbydes. I aktiviteterne fokuseres der på:

  • sundhed, krop og bevægelse
  • udtryk, musik og drama
  • værksted, natur og teknik
  • medier og kreativitet

Fritidspædagogik

Det pædagogiske arbejde i Vejen Kommunes SFO tager afsæt i erkendelsen af SFO’s rolle i børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel, samt i fritidspædagogikkens grundlæggende værdier: Fællesskab, venskab og leg, medbestemmelse, valgfrihed og selvforvaltning, fordybelse og mangfoldighed.

Fritidspædagogikken fokuserer på at opbygge positive og inkluderende sociale fællesskaber, hvor børn i tryghed kan undersøge, afprøve, erfare og lære i samvær med andre og derved udvikle selvforståelse, forståelse for andre mennesker og for omverdenen. Gennem deltagelse og samspil i sociale fællesskaber øver børn sig på aktivt borgerskab. De lærer om samfundets spilleregler og om de kulturelle værdier, herunder de demokratiske værdier og processer. Det handler om at skabe plads til børnenes indflydelse og selvbestemmelse, så de har mulighed for at bidrage aktivt, træffe valg og handle under hensyntagen til andre.

Der arbejdes med aktiviteter i forskellige læringsmiljøer, der veksler mellem pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter. Alt sammen i læringsmiljøer som giver dem mulighed for at lære at forholde sig til andre og verden, tage stilling, træffe selvstændige valg, og kunne handle derpå.

Udvidet SFO:

Primært for 4.årgang til og med 6. årgang. Der kan oprettes en selvstændig gruppe, eller børnene kan indgå i den eksisterende SFO. Pædagogikken vil bygge på de samme principper som er beskrevet, men arbejdet med:

  • børnenes selvstændighed
  • ansvar for at tage valg
  • kende konsekvenserne af dem

styrkes og aktiviteter tilpasses børnenes udvikling og alder.

Læring i SFO og udvidet SFO

SFO bidrager til børnenes læring ved et varieret udbud i aktiviteter, der har til formål at understøtte trangen og lysten til at lære. Børn lærer ved at prøve sig selv af i forskellige situationer og i samspil med andre. Børn lærer gennem leg, hvilket SFO sikrer gennem læringsmiljøer, der befordrer dette. Læringen sker både på det formelle plan ved planlagte aktiviteter og på det uformelle plan ved mere spontane indslag og selvvalgte aktiviteter.

Lektiehjælp

"Tilbuddet om lektiehjælp skal ses i sammenhæng med skolens organisering af lektiehjælp og fordybelse som del af den understøttende undervisning, og derfor alene i SFO skal ses som en supplerende mulighed efter individuel aftale med hjemmet."