Vi går gladere hjem :)

Mål- og indholdsbeskrivelse for Østerbyskolens SFO

Østerbyskolens SFO ligger i forbindelse med skolen. Vi er delt i to huse, i daglig tale ”Parcelvej” og ”Klub Nygade”.

Parcelvej er for elever fra 0.-2. årgang. Klub Nygade er fortrinsvis for 3-6.klasse. I løbet af skoleåret vil 2.klasse blive sluset over i små hold, efterhånden som der bliver plads.

Østerbyskolens SFO har ca.100 børn tilmeldt

Der er ansat 5 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere

Østerbyskolens SFO arbejder ud fra Vejen kommunes fælles mål- og indholdsbeskrivelse for SFO 

Med baggrund i den kommunale mål- og indholdsbeskrivelse, har Østerbyskolens SFO udarbejdet sin egen beskrivelse af

  • Læring
  • Inklusion
  • Sundhed, krop og bevægelse
  • Samarbejdet med andre
  • Udtryk, musik og drama
  • Værksted, natur og teknik
  • Medier og kreativitet

 

I SFO tager vi udgangspunkt i fritidspædagogikkens særkende og værdier, hvor vi har særlig fokus på relationer/venskaber, dannelse og trivsel

 

Læring:

”Leg er læring”

Gennem leg lærer og opøver børnene mange sociale kompetencer.

De lærer at kende egne og andres grænser

Legen og samværet med andre børn og voksne er med til at danne barnets personlighed.

Læring foregår både gennem målrettede voksenstyrede aktiviteter og spontant gennem de lege og aktiviteter barnet vælger

 

                                                                                                                                                                         Kilde talmedboern.dk

I Østerbyskolens SFO vægtes legen højt og vi støtter op om børnenes legerelationer, hjælper dem til nye relationer og er med til at hjælpe dem videre, når de er i konflikt.

Læring finder sted overalt, gennem kreative aktiviteter, udvikles kreativiteten og den innovative tankegang, samtidig med at der finder en læring sted ift. de forskellige materialer og arbejdsforme.

 

Inklusion

I SFO arbejder vi anerkendende og inkluderende.

Alle børn er noget værd i sig selv og har brug for at høre til i fællesskaber.

Vi arbejder pædagogisk med at afdække barnets udfordringer og arbejder målrettet på at hjælpe barnet, så det succesfuldt kan deltage i leg og aktiviteter.

Kontaktpædagogen har en tæt relation til sin børnegruppe og et tæt samarbejde med forældre og skole.

I vores værdier lægger vi stor vægt på, at børnene lærer at have respekt og accept af hinandens forskelligheder og at alle har et medansvar for gruppens trivsel.

 

Sundhed, krop og bevægelse

Til SFO hører en legeplads med gynger, klatreredskaber, sandkasse og mooncars.

Vi har en parkourbane, multibane og et stort grønt område til leg og boldspil

I vinterhalvåret benytter vi jævnligt gymnastiksalen og skolens festsal.

I hverdagen tilrettelægger vi aktiviteter, hvor børnene bliver udfordret både på deres fin- og grovmotoriske kunnen og deres kondition.

Vi har et sundt udvalg af morgenmadsprodukter hver dag i morgen SFO.

En gang om ugen har vi en stor skoleelev, der sætter udendørs aktiviteter i gang, bl.a. fodbold og rollespil

Hvert år har vi et tema om sundhed, krop og bevægelse, hvor vi over et par uger sætter fokus på dette emne.

 

Udtryk, musik og drama

I SFO forsøger vi at skabe rammer, der inspirerer børnene til at udfolde sig. Vi har ”dukkekrog” med udklædningstøj, der opfordrer til rollelege og teater.

På Parcelvej har vi et musikrum, hvor der er mulighed for dans og anden musisk udfoldelse.

 

Værksted, natur og teknik

I SFO har vi et udendørs værksted, hvor børnene bl.a kan arbejde med træ og lære de forskellige værktøjer at kende.

Vi har et krea-værksted, hvor børnene kan arbejde med mange forskellige materialer, både voksenstyret og ud fra barnets egen fantasi og initiativ.

Vi støtter børnene, med forslag og viden, så de får mulighed for at realisere deres ideer og derved oplever succes ved at opfinde og skabe.

Vi opmuntrer børnene til selv at skabe og støtter dem i at udvikle deres kompetencer.

Vi bruger naturen i vores hverdag og lærer børnene at værne om den.

 

Medie, kreativitet og digital kultur

I SFO har vi en wii, playstation og 2-3 ipads.

Spilletiderne er delt op, så hvert barn har mulighed for at spille ca. 2x 20 minutter om ugen.

Når børnene spiller wii, er det spil, hvor vi opfordrer til samarbejde.

Ipads bliver først fundet frem til spil efter 15.30 og bruges fortrinsvis til at falde ned og finde ro sidst på dagen.

Ipads bliver også brugt til at lære børnene at søge ideer og viden.

Børnene skal lære at gebærde sig på diverse medier. Vi arbejder ud fra holdningen ”alt med måde” og er af den overbevisning, at det ikke må erstatte samvær og leg med andre

 

Særligt for Klub Nygade

I Klub Nygade er børnene i højere grad medbestemmende ift. aktiviteter

Der afholdes klubaften for de ældste børn 3-4 gange årligt

Der tilbydes aktiviteter ”ud af huset”, f.eks. svømmehal

Der serveres en lille sund snack om eftermiddagen.